Département: Administración de Empresas

Domaine: Comercialización e Investigación de Mercados

Groupe de recherche: SMART MARKETING ADVANCES IN RESEARCH AND THEORY

Email: jtrespa@uniovi.es